• zdjęcie

2009

 Konkurs „Ad urbis gloriam” 2009 rozstrzygnięty

30 listopada 2009 roku Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała w Auli Politechniki przy placu Wojewódzkim uroczyste podsumowanie konkursu na najlepszą pracę naukową dotyczącą Sieradza. I nagrodę otrzymała Pani Anna Burkietowicz z Ostrowa Wielkopolskiego, autorka dysertacji „Sejmik sieradzki w latach 1669-1717”. Nagrodzona praca wydana została drukiem i przekazana do wielu bibliotek z terenu naszego województwa i kraju. Na uroczystości finałowej połączonej z promocją wydanej książki obecne były władze powiatu i miasta oraz liczne grono osób zainteresowanych historią regionu, które miały możliwość zdobycia cennej publikacji.

Od wydawcy

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu ogłaszając w 2009 roku konkurs „Ad urbis gloriam” zwróciła się z apelem do studentów - autorów prac dotyczących Sieradza, jego historii, zabytków, życia kulturalno-oświatowego, opracowań dokumentujących najważniejsze wydarzeń z życia miasta i jego mieszkańców, które dotychczas nie zostały wydane drukiem. Na nasz apel wpłynęło sześć prac napisanych w ośrodkach akademickich w Głogowie, Kielcach, Łodzi i Opolu. Tematyka prac jest różnorodna: historia Sieradza  w średniowieczu, życie polityczne Sieradzan w XVII i XVIII wieku, zniszczenia województwa sieradzkiego w czasie wojen w wieku XVIII, działalność Ligi Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej w powiecie sieradzkim w okresie międzywojennym, sztuka ludowa regionu sieradzkiego, analiza relacji społecznych między Sieradzem a Zduńską Wolą. Łączy je jedno – ich autorzy zafascynowani są naszym miastem, piszą o sprawach, które ich naprawdę interesują, tworzą „ad urbis gloriam” i promują naszą małą ojczyznę.
Komisja konkursowa wybrała do druku pracę Pani Anny Burkietowicz dotyczącą funkcjonowania sejmiku sieradzkiego w latach 1669-1717. Okres ten, czas upadku sejmu i decentralizacji władzy, nazywany bywa często rządami sejmikowymi. Szlachta podczas obrad, obok wyboru posłów i kandydatów na wakujące urzędy, wysłuchiwania sprawozdań i instrukcji poselskich, podejmowała uchwały w sprawach ziemi, podatków i wojska. Na to swego rodzaju święto zjeżdżała brać szlachecka danej ziemi, traktując udział w sejmiku jako obywatelski obowiązek, sposobność do wymiany poglądów, poznania nowych wiadomości. Obradowano najczęściej w kościele parafialnym, przykościelnym cmentarzu, rzadziej w otwartym polu. Efektem prac sejmiku były podejmowane uchwały – na przebieg obrad, dzięki swej klienteli wielki wpływ mieli lokalni magnaci, burzliwe spory kończyły się niekiedy sięganiem do szabel. Wydane przez Bibliotekę Miejską w Sieradzu opracowanie daje czytelnikowi pełny i oparty na dokumentach źródłowych obraz funkcjonowania sieradzkiego sejmiku w okresie rządów Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana III Sobieskiego i pierwszych dwudziestu lat panowania Augusta II. Spod faktów i rzeczowo podanych informacji wyłaniają się nasi antenaci, ludzie którzy tamtą historię tworzyli. Poeta Jacek Kaczmarski patrząc na portret trumienny szlachcica napisał kiedyś takie słowa: „Mało wiemy o tobie, coś na Turka chadzał, Węgra królem obierał i tratował Szweda, ale patrzył i tego, by obrana władza nie zabrała ci czasem, czegoś sam jej nie dał”. Mało wiemy o naszych przodkach, o Sieradzanach z przełomu XVII i XVIII wieku. Praca Pani Anny Burkietowicz niewątpliwie nam te wiedzę poszerza, utrwala od zapomnienia ważny okres w dziejach naszego miasta i regionu. Warto ją przeczytać, pomyśleć o naszej narodowej historii i może wyciągnąć wnioski.
dr Zbigniew Łuczak

 

 Protokół Komisji Konkursowej  konkursu „Ad urbis gloriam” Sieradz 2009

Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący – Zbigniew Łuczak, bibliolog, dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Sieradzu i wydawca
Członkowie – Tomasz Oszczęda, polonista, redaktor Tygodnia „Siedem Dni”,
Michał Sitarek, historyk, redaktor Tygodnia „Siedem Dni”.

oceniła 6 prac naukowych (licencjackich, magisterskich i doktorskich, których tematyka dotyczyła Sieradza) nadesłanych na konkurs „Ad urbis gloriam” zorganizowany przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Sieradzu. Przy ocenie komisja brała pod uwagę przede wszystkim poprawność językową prac, oryginalność i nowatorstwo w ujęciu tematu, przydatność czytelniczą opracowania oraz możliwości wydawnicze Biblioteki. Spośród zgłoszonych nagrodzono i wyróżniono następujące osoby:

I NAGRODĘ w wysokości 500zł otrzymuje Pani Anna Burkietowicz z Ostrowa Wielkopolskiego za pracę doktorską pt. „Sejmik sieradzki w latach 1669-1717”, napisaną na Uniwersytecie Opolskim na Wydziale Historii
Praca ta zostanie wydana drukiem przez Bibliotekę Miejska w Sieradzu w nakładzie 250 egz.
II NAGRODĘ w wysokości 400zł otrzymuje Pani Ewa Nowak-Cherkaoui z Sieradza za pracę magisterską pt. „Relacje społeczne między Sieradzem a Zduńską Wolą”, napisaną na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Nauk Geograficznych
III NAGRODĘ w wysokości 300zł otrzymują:
Pani Katarzyna Duch z Sieradza za pracę magisterską pt. „Sieradz w średniowieczu”, napisaną na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na Wydziale Humanistycznym
oraz Pan Łukasz Wieczorek z Włynia za pracę magisterską pt. „Zniszczenia materialne i straty ludnościowe w województwie sieradzkim w latach 1710-1713”, napisaną na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Filozoficzno-Historycznym
WYRÓŻNIENIA po 200zł otrzymują:
Pani Olga Ślósarska z Sieradza za pracę licencjacką pt. „Sztuka ludowa regionu sieradzkiego” napisaną w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie w Instytucie Humanistycznym
Pan Janusz Bednarek z Sieradza za pracę magisterską pt. „Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w powiecie sieradzkim w latach 1928-1939” napisaną na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Filozoficzno-Historycznym.

Sieradz, 15 września 2009 roku

Komisja Konkursowa
Przewodniczący- Zbigniew Łuczak
Członkowie - Tomasz Oszczęda
Michał Sitarek

Strefa banerowa