• zdjęcie

Rozbudowa biblioteki

 

„Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu”

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do usług kulturalnych oferowanych przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Sieradzu.

 

Zakres:

  1. Rozbudowa wraz z przebudową budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu przy ul.  Polnej 36 A  - budynek jaki powstanie dzięki realizacji inwestycji będzie obiektem o dwóch kondygnacjach naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej; na parterze zaplanowano hall główny, wypożyczalnię, biuro, pomieszczenie porządkowe oraz toaletę dla niepełnosprawnych; na piętrze zostały zaplanowane: czytelnia, biuro, pomieszczenia socjalne dla pracowników; na poziomie piwnicy przewidziano magazyny książek oraz pomieszczenia techniczne. Dla potrzeb osób niepełnosprawnych zostanie zainstalowana winda.. 

Ponadto w ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlane polegające na wymianie instalacji elektrycznej, położeniu instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz grzewczej.

  1. Zakup sprzętu, wyposażania, oprogramowania - umożliwi on korzystanie z zasobów instytucji osobom niepełnosprawnym, a także poszerzenie oferty edukacyjno – kulturalnej Biblioteki; w ramach zadania przewiduje się zakup m.in. wrzutni do zwrotu książek, projektora, ekranu, drukarki oraz klawiatury brajlowskiej, lupy i nakładki optycznej, programu udźwiękawiającego system operacyjny, systemu powiadamiania sms.
  2. Działania kulturalno-edukacyjne – w ramach zadania przewidziano organizację kursu komputerowego dla seniorów oraz ogólnopolskiego konkursu poetyckiego.
  3. Działania informacyjno – promocyjne.

 

Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie podniesienie jakości i dostępności oferty kulturalnej (także dla osób niepełnosprawnych) w Sieradzu i powiecie. Obiekt zostanie dostosowany do pełnienia nowych funkcji kulturalnych, w tym edukacyjnych.

Działania podejmowane w oparciu o rozwój instytucji kultury jaką jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu w rezultacie  doprowadzą do zwiększenia partycypacji w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego oraz turystów.

Wartość projektu: 1.370.977,60 PLN

Wysokość dofinansowania: 898.213,77PLN

Źródło dofinansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania VI.1.2 „Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji:
kwiecień 2016 – czerwiec 2018

Biblioteka przed realizacją projektu:

Remont w lipcu 2017 r.

Remont w sierpniu 2017 r.

Remont we wrześniu 2017 r.

Remont w październiku 2017 r.

Remont w listopadzie 2017 r.

Remont w grudniu 2017 r.

Remont w styczniu 2018 r.

Po remoncie luty-marzec 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strefa banerowa