• zdjęcie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu

Wstęp Deklaracji

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu.

Data publikacji strony internetowej:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- niektóre zbiory multimedialne nie mają napisów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą do kontaktu jest Karolina Kurkowska

e-mail: mbp.sieradz.koordos@gmail.com

Telefon: 438222541

Procedura:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu, Biblioteka Główna, ul. Polna 36 A

Budynek Biblioteki Głównej znajduje się w centrum Parku im. Władysława Broniewskiego w Sieradzu przy placu zabaw. Dla użytkowników Biblioteki dostępne jest jedno wejście po schodach na poziom parteru. Osoby na wózku inwalidzkim, osoby z wózkiem z małymi dziećmi czy osoby mające problem z chodzeniem mogą korzystać z windy zamontowanej przy wejściu do budynku. Chęć skorzystania z windy sygnalizuje się dzwonkiem, pracownik dyżurujący pomaga w korzystaniu z windy. Windą można przemieścić się na poziom parteru i pierwszego piętra.

Wypożyczalnia dla dorosłych i dla dzieci, znajdująca się na parterze, jest dostępne bez barier architektonicznych.

Czytelnia, znajdująca się na pierwszym piętrze, dostępna jest bez barier architektonicznych.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia dostępne dla czytelników na parterze i pierwszym piętrze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przy budynku nie ma miejsc parkingowych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W czytelni osobom z dysfunkcją wzroku udostępnianie są urządzania Orion, oraz w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”, urządzenia Czytak Plus i Czytak NPN3, do odtwarzania książek mówionych, zapisanych cyfrowo na kartach pamięci. Biblioteka posiada ok. 900 tytułów audiobooków i ciągle powiększa swój księgozbiór książek mówionych. Na stanowisku komputerowym zamontowany jest program do czytania tekstu Jaws for Windows. W czytelni można korzystać z Zintegrowanego Systemu Lektorskiego SARA i  Powiększalnika Przenośnego RUBY.

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu, Filia nr 1, ul. Mickiewicza 6

Filia nr 1 MBP w Sieradzu zajmuje dwa pomieszczenia na pierwszym piętrze w budynku Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach oraz podjazd dla wózków. Wejście znajduje się od ulicy Mickiewicza. Dla osób na wózkach inwalidzkich pomieszczenia biblioteczne są niedostępne, w budynku brak windy.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników Filii nr 1 można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

3. Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu, Filia nr 2, ul. Armii Krajowej 7

Filia nr 2 MBP w Sieradzu zajmuje jedno pomieszczenie na drugim piętrze Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. Do budynku od strony Armii Krajowej prowadzi jedno wejście po schodach i z podjazdem dla wózków. W budynku znajdują się windy. Dla osób na wózkach inwalidzkich pomieszczenie biblioteczne jest dostępne. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Do budynku i pomieszczenia Filii nr 2 można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

4. Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu, Filia nr 3, ul. Reymonta 19

Wejście do Filii nr 3 MBP w Sieradzu znajduje się od strony ulicy Paderewskiego. Jest to wejście parterowe z podjazdem. Wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych i dzieci usytuowana jest na parterze. Z powodów architektonicznych pomieszczenia biblioteczne nie są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich (wąskie wejście do biblioteki). Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Do budynku i pomieszczenia Filii nr 3 można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Aplikacje

Placówka nie posiada dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne. Na stanowisku komputerowym w czytelni zainstalowany jest program do czytania tekstu Jaws for Windows. W czytelni można korzystać z Zintegrowanego Systemu Lektorskiego SARA

Strefa banerowa